Có 1 kết quả:

懈怠 xiè dài

1/1

xiè dài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) slack
(2) lazy
(3) remiss