Có 2 kết quả:

謝帖 xiè tiě谢帖 xiè tiě

1/2

xiè tiě

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

letter of thanks

xiè tiě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

letter of thanks