Có 2 kết quả:

蟹状星云 xiè zhuàng xīng yún蟹狀星雲 xiè zhuàng xīng yún

1/2

Từ điển Trung-Anh

Crab nebula

Từ điển Trung-Anh

Crab nebula