Có 1 kết quả:

心包 xīn bāo

1/1

xīn bāo

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pericardium