Có 2 kết quả:

心急吃不了热豆腐 xīn jí chī bu liǎo rè dòu fu ㄒㄧㄣ ㄐㄧˊ ㄔ ㄌㄧㄠˇ ㄖㄜˋ ㄉㄡˋ 心急吃不了熱豆腐 xīn jí chī bu liǎo rè dòu fu ㄒㄧㄣ ㄐㄧˊ ㄔ ㄌㄧㄠˇ ㄖㄜˋ ㄉㄡˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) hasty men don't get to eat hot tofu (idiom)
(2) one just has to be patient
(3) haste will ruin everything

Từ điển Trung-Anh

(1) hasty men don't get to eat hot tofu (idiom)
(2) one just has to be patient
(3) haste will ruin everything