Có 1 kết quả:

心坎 xīn kǎn

1/1

xīn kǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bottom of one's heart

Một số bài thơ có sử dụng