Có 1 kết quả:

芯片 xīn piàn

1/1

xīn piàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) computer chip
(2) microchip