Có 1 kết quả:

心如止水 xīn rú zhǐ shuǐ

1/1

xīn rú zhǐ shuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be at peace with oneself