Có 1 kết quả:

新式拚法 xīn shì pīn fǎ

1/1

xīn shì pīn fǎ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

new spelling (linguistics)