Có 2 kết quả:

欣慰 xīn wèi辛未 xīn wèi

1/2

xīn wèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to be gratified

xīn wèi

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

eight year H8 of the 60 year cycle, e.g. 1991 or 2051

Một số bài thơ có sử dụng