Có 2 kết quả:

新禧 xīn xǐ欣喜 xīn xǐ

1/2

xīn xǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Happy New Year!