Có 2 kết quả:

心許 xīn xǔ心许 xīn xǔ

1/2

xīn xǔ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to consent tacitly
(2) unspoken approval