Có 2 kết quả:

心有余而力不足 xīn yǒu yú ér lì bù zú心有餘而力不足 xīn yǒu yú ér lì bù zú

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) the will is there, but not the strength (idiom)
(2) the spirit is willing but the flesh is weak

Từ điển Trung-Anh

(1) the will is there, but not the strength (idiom)
(2) the spirit is willing but the flesh is weak