Có 1 kết quả:

心照不宣 xīn zhào bù xuān

1/1

xīn zhào bù xuān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

a tacit mutual understanding