Có 2 kết quả:

星历 xīng lì星曆 xīng lì

1/2

xīng lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

astronomic calendar

xīng lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

astronomic calendar