Có 1 kết quả:

星相十足 xīng xiāng shí zú

1/1

xīng xiāng shí zú

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(coll.) to look every bit the big star