Có 2 kết quả:

兴妖作怪 xīng yāo zuò guài ㄒㄧㄥ ㄧㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄞˋ興妖作怪 xīng yāo zuò guài ㄒㄧㄥ ㄧㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄍㄨㄞˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to summon demons to create havoc (idiom)
(2) fig. to stir up all kinds of trouble

Từ điển Trung-Anh

(1) lit. to summon demons to create havoc (idiom)
(2) fig. to stir up all kinds of trouble