Có 2 kết quả:

行进挡 xíng jìn dǎng行進擋 xíng jìn dǎng

1/2

Từ điển Trung-Anh

forward gear

Từ điển Trung-Anh

forward gear