Có 2 kết quả:

行使职权 xíng shǐ zhí quán行使職權 xíng shǐ zhí quán

1/2

Từ điển Trung-Anh

to exercise power

Từ điển Trung-Anh

to exercise power