Có 2 kết quả:

形影不离 xíng yǐng bù lí ㄒㄧㄥˊ ㄧㄥˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ形影不離 xíng yǐng bù lí ㄒㄧㄥˊ ㄧㄥˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

inseparable (as form and shadow)

Từ điển Trung-Anh

inseparable (as form and shadow)