Có 2 kết quả:

行政总厨 xíng zhèng zǒng chú行政總廚 xíng zhèng zǒng chú

1/2

Từ điển Trung-Anh

executive chef

Từ điển Trung-Anh

executive chef