Có 1 kết quả:

醒豁 xǐng huò

1/1

xǐng huò

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) clear
(2) unambiguous