Có 2 kết quả:

性服务 xìng fú wù ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ性服務 xìng fú wù ㄒㄧㄥˋ ㄈㄨˊ ㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) sexual service
(2) prostitution

Từ điển Trung-Anh

(1) sexual service
(2) prostitution