Có 2 kết quả:

杏树 xìng shù杏樹 xìng shù

1/2

xìng shù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

apricot tree

xìng shù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

apricot tree