Có 1 kết quả:

凶光 xiōng guāng

1/1

xiōng guāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

ominous glint