Có 1 kết quả:

胸噎 xiōng yē

1/1

xiōng yē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

thoracic choke (animal harness)