Có 2 kết quả:

熊胆草 xióng dǎn cǎo ㄒㄩㄥˊ ㄉㄢˇ ㄘㄠˇ熊膽草 xióng dǎn cǎo ㄒㄩㄥˊ ㄉㄢˇ ㄘㄠˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Conyza blinii

Từ điển Trung-Anh

Conyza blinii