Có 1 kết quả:

雄配子 xióng pèi zǐ

1/1

xióng pèi zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) male gamete
(2) sperm cell