Có 1 kết quả:

羞答答 xiū dā dā

1/1

xiū dā dā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

bashful