Có 2 kết quả:

朽烂 xiǔ làn朽爛 xiǔ làn

1/2

xiǔ làn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

rotten

xiǔ làn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

rotten