Có 2 kết quả:

鏽胸藍姬鶲 xiù xiōng lán jī wēng锈胸蓝姬鹟 xiù xiōng lán jī wēng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) slaty-backed flycatcher (Ficedula hodgsonii)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) slaty-backed flycatcher (Ficedula hodgsonii)