Có 2 kết quả:

虚电路 xū diàn lù虛電路 xū diàn lù

1/2

xū diàn lù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) virtual circuit
(2) VC

xū diàn lù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) virtual circuit
(2) VC