Có 2 kết quả:

虚电路 xū diàn lù ㄒㄩ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ虛電路 xū diàn lù ㄒㄩ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

(1) virtual circuit
(2) VC

Từ điển Trung-Anh

(1) virtual circuit
(2) VC