Có 2 kết quả:

虚客族 xū kè zú ㄒㄩ ㄎㄜˋ ㄗㄨˊ虛客族 xū kè zú ㄒㄩ ㄎㄜˋ ㄗㄨˊ

1/2

Từ điển Trung-Anh

people who like to window-shop for unaffordable luxuries

Từ điển Trung-Anh

people who like to window-shop for unaffordable luxuries