Có 2 kết quả:

虚名 xū míng虛名 xū míng

1/2

xū míng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

false reputation