Có 2 kết quả:

虚拟连接 xū nǐ lián jiē虛擬連接 xū nǐ lián jiē

1/2

Từ điển Trung-Anh

virtual connection

Từ điển Trung-Anh

virtual connection