Có 2 kết quả:

虚拟语气 xū nǐ yǔ qì虛擬語氣 xū nǐ yǔ qì

1/2

Từ điển Trung-Anh

subjunctive mood (grammar)

Từ điển Trung-Anh

subjunctive mood (grammar)