Có 2 kết quả:

需求层次理论 xū qiú céng cì lǐ lùn需求層次理論 xū qiú céng cì lǐ lùn

1/2

Từ điển Trung-Anh

(Maslow's) hierarchy of needs (psychology)

Từ điển Trung-Anh

(Maslow's) hierarchy of needs (psychology)