Có 4 kết quả:

戌时 xū shí戌時 xū shí虚实 xū shí虛實 xū shí

1/4

xū shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

7-9 pm

xū shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

7-9 pm

xū shí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) what is true and what is false
(2) (to get to know) the real situation

xū shí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) what is true and what is false
(2) (to get to know) the real situation

Một số bài thơ có sử dụng