Có 2 kết quả:

虚损 xū sǔn虛損 xū sǔn

1/2

xū sǔn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (TCM) consumptive disease, chronic deficiency disorder due to impaired function of inner organs, deficiency of qi, blood, yin and yang
(2) asthenia

xū sǔn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (TCM) consumptive disease, chronic deficiency disorder due to impaired function of inner organs, deficiency of qi, blood, yin and yang
(2) asthenia