Có 2 kết quả:

虚文浮礼 xū wén fú lǐ虛文浮禮 xū wén fú lǐ

1/2

Từ điển Trung-Anh

empty formality

Từ điển Trung-Anh

empty formality