Có 2 kết quả:

虚无假设 xū wú jiǎ shè虛無假設 xū wú jiǎ shè

1/2

Từ điển Trung-Anh

null hypothesis (statistics)

Từ điển Trung-Anh

null hypothesis (statistics)