Có 2 kết quả:

虚线 xū xiàn ㄒㄩ ㄒㄧㄢˋ虛線 xū xiàn ㄒㄩ ㄒㄧㄢˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

dotted line

Từ điển Trung-Anh

dotted line