Có 2 kết quả:

虚线 xū xiàn虛線 xū xiàn

1/2

xū xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dotted line

xū xiàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dotted line