Có 2 kết quả:

虚心 xū xīn虛心 xū xīn

1/2

xū xīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) open-minded
(2) humble