Có 2 kết quả:

虚心使人进步,骄傲使人落后 xū xīn shǐ rén jìn bù , jiāo ào shǐ rén luò hòu虛心使人進步,驕傲使人落後 xū xīn shǐ rén jìn bù , jiāo ào shǐ rén luò hòu

1/2

Từ điển Trung-Anh

Modesty leads to progress, arrogance makes you drop behind (favorite slogan of Mao Zedong)

Từ điển Trung-Anh

Modesty leads to progress, arrogance makes you drop behind (favorite slogan of Mao Zedong)