Có 2 kết quả:

需要是发明之母 xū yào shì fā míng zhī mǔ需要是發明之母 xū yào shì fā míng zhī mǔ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Necessity is the mother of invention (European proverb).

Từ điển Trung-Anh

Necessity is the mother of invention (European proverb).