Có 2 kết quả:

許嫁 xǔ jià ㄒㄩˇ ㄐㄧㄚˋ许嫁 xǔ jià ㄒㄩˇ ㄐㄧㄚˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

allowed to marry

Từ điển Trung-Anh

allowed to marry