Có 2 kết quả:

許下願心 xǔ xià yuàn xīn许下愿心 xǔ xià yuàn xīn

1/2

Từ điển Trung-Anh

to express a wish (to a deity)

Từ điển Trung-Anh

to express a wish (to a deity)