Có 2 kết quả:

許字 xǔ zì许字 xǔ zì

1/2

xǔ zì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

betrothed

xǔ zì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

betrothed