Có 1 kết quả:

宣道 xuān dào

1/1

xuān dào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to preach (the gospel)