Có 2 kết quả:

喧呼 xuān hū諠呼 xuān hū

1/2

xuān hū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to shout loudly
(2) to bawl
(3) to vociferate
(4) rumpus
(5) uproar